ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนจากการวัดคุณภาพเครื่องมือทำวิจัย

จากที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปฝึกอบรมในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วันที่…

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรเสริมเข้มด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรเสริมเข้มด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หัวข้อกลยุทธ์การวางแผนการเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมี อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น…

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย

พันธกิจ

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
อาจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pathanin Sangaroon, Ph.D.
อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Worrawit Nakpan, Ph.D.

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”