โครงการ “การประเมินและควบคุมความสั่นสะเทือนในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ “การประเมินและควบคุมความสั่นสะเทือนในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” (Assessment and Control…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา

นศ มสธ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทยภายใต้การควบคุมของแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานยศเส

โครงการ “การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”

โครงการ “การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระหว่างวันที่ 23-25…

การตรวจประเมินความปลอดภัย (ด้านเครื่องจักร) ขั้นต้น

ในยุคที่เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปอย่างมาก การใช้เครื่องจักรในการผลิตและบริการกลายเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจขาดได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง มาตรฐาน…

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรเสริมเข้มด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรเสริมเข้มด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หัวข้อกลยุทธ์การวางแผนการเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมี อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น…

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลที่ทันสมัย

พันธกิจ

  1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา ประเสริฐชัย
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Associate Professor Araya Prasertchai, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานิน แสงอรุณ
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Pathanin Sangaroon, Ph.D.
อาจารย์ ดร.วรวิช นาคแป้น
เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Worrawit Nakpan, Ph.D.

“สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”